Politechnika Krakowska Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Politechnika XXI wieku
Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki
Grafika Komputerowa i Multimedia

Systemy CAx

CAD, CAM, CAE, CAQ, PPC
Systemy CAx

ECTS: 6

 

Rok studiów:

 

 

Semestr:

 

Rodzaj zajęć:

W

Ć

L

P

Liczba godzin w semestrze:

30

 

15

15

Przedmioty wprowadzające / wymagania wstępne

Wiadomości w zakresie grafiki komputerowej, reprezentacji obiektów graficznych i umiejętności ich modelowania. Widza i umiejętności nabyte na przedmiocie Modelowanie przestrzenne

Założenia i cele przedmiotu: Kształcenie w zakresie modelowania i analizy systemów informatycznych. Celem przedmiotu jest zaznajomienie z cechami systemów informatycznych jakimi są systemy wspomagania projektowania, wytwarzania, planowania produkcji, kontroli jakości (CAx) i związanych z nimi artefaktów. Ponadto wprowadzenie do dziedziny wiedzy związanej z systemami CAx. Historia i perspektywy informatyzacji w systemach CAx. W ramach przedmiotu realizowane jest studium przypadku w postaci obsługi informatycznej projektu hali przemysłowej.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje efektywnej komunikacji ze specjalistami, użytkownikami systemów CAD/CAM/CAE/CAQ w szczególności pozwalające na redagowanie i analizowanie wymagań w przedsięwzięciach dotyczących tego obszaru.

Metody dydaktyczne:

Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych (rzutników komputerowych) i aplikacji specjalistycznych, laboratoria, praca pod kierunkiem, praca własna przy projektcie.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

 1. Część wykładowa – zaliczenie na podstawie średniej ze sprawdzianów przeprowadzanych po wykładach.
 2. Część laboratoryjno-projektowa – zaliczenie na podstawie ocen z ćwiczeń i projektów.
 3. Ocena z całego przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen z części wykładowej i laboratoryjnej

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykłady:

 1. Historia komputerowych systemów wspomagających projektowanie, wytwarzanie, obliczenia inżynierskie i planowanie produkcji.
 2. Funkcje i klasyfikacja systemów CAx.
 3. Funkcjonalność oprogramowania dostępnego w laboratoriach. Omówienie tematyki ćwiczeń.
 4. CAD w architekturze i budownictwie.
 5. Idea Building Information Model. Przykłady implementacji.
 6. Systemy komputerowego wspomagania inżynierskiego w przemyśle wytwórczym.
 7. Komputerowe wspomaganie projektowania w przemyśle wytwórczym.
 8. Modelowanie komputerowe w projektowaniu.
 9. Planowanie i projektowanie technologiczne – CAD/CAP.
 10. Techniki rapid prototyping i rapid tooling - RP/RT.
 11. Standardy wymiany danych. Integracja technik CAx.
 12. Integracja systemów CAD i MES (FEM).
 13. Bazy danych w komputerowo zintegrowanych systemach wytwarzania.
 14. KBE – bazy wiedzy inżynierskiej.
 15. Wirtualna rzeczywistość. Symulacja komputerowa w zadaniach inżynierskich

Ćwiczenia audytoryjne

 

 

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 1. Model prostego budynku zorganizowany w Building Information Model. Ćwiczenie zaznajamiające ze strukturą obiektową systemów zgodnych z BIM i ze specyfiką zadań projektowych w branży budowlanej.
 2. Model hali przemysłowej w BIM wykonany na podstawie dokumentacji technicznej. Ćwiczenie wprowadzające do zagadnień warstwy konstrukcyjnej obiektu przemysłowego, realizowanego zgodnie z BIM i feature modeling.

Tematy projektów:

 1. Projekt struktury danych warstwy kosztorysowej. Aplikacja wykonywana w wybranym środowisku CAD, napisana przy użyciu dedykowanego API, realizująca zadania zrzutu danych z modelu do arkusza kalkulacyjnego celem obmiaru. 
 2. Projekt układu technologicznego hali przemysłowej (CAP). Wykonanie modelu przestrzennego i funkcjonalnego prostej hali przemysłowej, z badaniem kolizji i warunków oświetlenia. Projekt wykonywany jest przy użyciu kilku aplikacji specjalistycznych takich jak Civil 3D, Revit, Inventor.

 

Przedmioty