Politechnika Krakowska Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Politechnika XXI wieku
Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki
Grafika Komputerowa i Multimedia

Pracownia problemowa

Mapa fotonów

Pracownia Problemowa

Punkty ECTS: 5

Rok studiów: I

Semestr: I

Rodzaj zajęć:

W

Ć

L

P

Liczba godzin w semestrze:

 

 

 

60

Przedmioty wprowadzające / wymagania wstępne

Wiadomości w zakresie grafiki komputerowej, reprezentacji obiektów graficznych i umiejętności ich modelowania. Widza i umiejętności nabyte na przedmiocie Modelowanie przestrzenne

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyrobienie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie nabytej w toku studiów wiedzy. Tematy projektów precyzowane są tak by ich realizacja obejmowała studium przypadku dotyczącego wybranego przedsięwzięcia informatycznego w zakresie grafiki komputerowej i multimediów. Realizacja tematu projektu obejmuje identyfikację potrzeb, wybór optymalnego środowiska i narzędzi informatycznych, implementację, optymalizację i testy wydajności. Projekty realizowane są w kilkuosobowych zespołach, co wymaga podziału zadań i ustalenia zasad współpracy. Przykład realizacji tego przedmiotu: 3D Mapping na Czyżynaliach

Metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych (rzutników komputerowych) i aplikacji specjalistycznych, laboratoria, praca pod kierunkiem, praca własna przy projektcie.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena z projektu objemująca systematyczność pracy w ciągu

TREŚCI PROGRAMOWE

 
 

 

Przedmioty