Politechnika Krakowska Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Politechnika XXI wieku
Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki
Grafika Komputerowa i Multimedia

Komunikacja człowiek-komputer (HCI)

HCI

Komunikacja człowiek-komputer (HCI)

Punkty ECTS: 8

Rok studiów: II

Inżynierowie semestr III

Licencjaty semestr IV

Rodzaj zajęć:

W

Ć

L

P

Liczba godzin w semestrze:

30

 

 

30

Przedmioty wprowadzające / wymagania wstępne

Umiejętność programowania. Znajomość zagadnień związanych z bazami danych.

Założenia i cele przedmiotu

Przedmiot ma na celu uwrażliwienie studentów na zagadnienia związane z użytecznością aplikacji oraz estetycznymi walorami oprogramowania i poprawnością kompozycji.

W ramach zajęć wykonują oni grupowe projekty aplikacji internetowych, uwzględniając zagadnienia pozyskiwania danych od użytkowników, modelowania zachowań, oceny użyteczności itp.

Przeprowadzają także testy użyteczności aplikacji przy współudziale użytkowników. Uzyskują dzięki temu kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji ze specjalistami z wybranej dziedziny zastosowań, w szczególności pozwalające na redagowanie i analizowanie wymagań w przedsięwzięciach dotyczących tworzenia graficznych interfejsów aplikacji.

Metody dydaktyczne

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych (rzutnik komputerowy), praca pod kierunkiem, praca własna, praca przy projekcie.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

 1. Ocena projektu grupowego.
 2. Regularne konsultacje na każdym etapie tworzenia projektu grupowego.
 3. Kolokwium zaliczeniowe
 4. Ocena ostateczna wpisywana do indeksu (zaliczenie przedmiotu) jest średnią ważoną ocen (60% za projekt, 40% za kolokwium zaliczeniowe).

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykłady:

 1. Rozwój oprogramowania skoncentrowanego na odbiorcy. Wprowadzenie do HCI.
 2. Odbiorca – człowiek – aspekty fizjologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe. Podstawy percepcji.
 3. Metody pozyskiwania danych od użytkowników.
 4. Modelowanie zachowań użytkowników.
 5. Podstawowe problemy użyteczności oprogramowania na przykładzie witryn internetowych. Nadawanie priorytetu problemom związanym z użytecznością oprogramowania.
 6. Wyszukiwanie, nawigacja i architektura informacji w serwisach internetowych.
 7. Proces konstrukcji interfejsu użytkownika: przegląd podejść i metod.
 8. Zagadnienia związane z typografią oraz redagowaniem tekstu na potrzeby Internetu.
 9. Metodyka przeprowadzania testów przy udziale użytkowników. Raporty z testowania.
 10. Kryteria oceny oprogramowania i interfejsów z punktu widzenia użytkownika.
 11. Podstawy kompozycji - równowaga, kształt, forma, przestrzeń, estetyczne aspekty oprogramowania.
 12. Użyteczność a standardy ergonomiczne interfejsu użytkownika (np. ISO 9241).
 13. Postrzeganie mediów - cechy przypisywane mediom.
 14. Informowanie i oddziaływanie poprzez grafikę i tekst. Reprezentacja danych.
 15. Historia i perspektywy informatyzacji w zakresie interfejsów człowiek – komputer.

Ćwiczenia projektowe:

 1. Autoprezentacje studentów. Dobór zespołów projektowych.
 2. Przygotowanie scenariusza wywiadu lub ankiety, mających na celu pozyskanie danych od użytkowników.
 3. Przeprowadzenie badania (wywiad, ankieta).
 4. Raport z badań użytkowników. Redagowanie i analizowanie wymagań funkcjonalnych oraz poza funkcjonalnych względem witryny lub aplikacji internetowej.
 5. Wybór środowiska programistycznego i rozwiązań. Uzasadnienie wyboru.
 6. Korekty projektów.
 7. Korekty projektów.
 8. Korekty projektów.
 9. Prezentacja wstępnej wersji projektu na zajęciach. Dyskusja.
 10. Testy użyteczności przy współudziale użytkowników.
 11. Raport z testu użyteczności. Wskazanie błędów i nadanie im priorytetu.
 12. Korekty projektów.
 13. Korekty projektów.
 14. Powtórny test użyteczności.
 15. Złożenie projektu. Raport końcowy.

Wykaz literatury:

[1]  Jakob Nielsen „Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych”, Helion Gliwice 2003

[2]  Jakob Nielsen „Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych”, Helion Gliwice 2007

[3]  Alan Cooper „Wariaci rządzą domem wariatów. Dlaczego produkty wysokich technologii doprowadzają nas do szaleństwa i co zrobić, żeby tego uniknąć”, WNT, Warszawa 2001

[4]  Steve Krug „Nie każ mi myśleć”, Helion, Gliwice 2010

[5]  Byron Reeves, Clifford Nass, „Media i ludzie”, PIW, Warszawa 2000

[6]  Tricia Austin, Richard Doust „Projektowanie dla nowych mediów”, PWN, Warszawa 2008

[7]  Dariusz Doliński, „Psychologia reklamy”, Wydawnictwo Aida 1998

 

Przedmioty