Politechnika Krakowska Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Politechnika XXI wieku
Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki
Grafika Komputerowa i Multimedia

Programowanie grafiki

 

Programowanie Direct3D i OpenGL

Programowanie grafiki

Punkty ECTS: 3

Rok studiów: I

Semestr: II

Rodzaj zajęć:

W

Ć

L

P

Liczba godzin w semestrze:

15

 

30

 

Przedmioty wprowadzające / wymagania wstępne

Podstawy programowania, grafika komputerowa, modelowanie przestrzenne

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie sie z algorytmami i strukturami danych wykorzystywanymi w grafice komputerowej. Praktyczna implementacja reprezentacji graficznych z wykorzystaniem bibliotek programowych: OpenGL, DirectX, PCL. Wykonanie projektów aplikacyjnych z wykorzystaniem wybranych jezyków programowania: C++, C#, Java, Python. Omówienie funkcjonalnosci aplikacji i bibliotek programowych do programowania grafini komputerowej.

W ramach kursu uczestnicy nabedą umiejetności implementacja algorytmów grafiki komputerowej, realizacji projektów programowych w zakresie aplikacji graficznych, oraz posługiwania sie standardowymi jezykami programowania do implementacji srodowisk graficznych z wykorzystaniem nakładek i bibliotek programowych.
Uczestnicy zaznajomią się ze struktura i funkcjonalnoscia wybranych aplikacji i bibliotek do programowania
grafiki komputerowej: Blender, OpenGL, DirectX, PCL.  

Metody dydaktyczne

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, projekt

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Część wykładowa – zaliczenie na podstawie średniej ze sprawdzianów przeprowadzanych po wykładach.

Część laboratoryjna – zaliczenie na podstawie ocen z ćwiczeń i projektów.

Ocena z całego przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen z części wykładowej i laboratoryjnej

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykłady:

 1. Wprowadzenie do srodowisk implementacji grafiki 3D: renderery (Povray), biblioteki
  programowe (OpenGL, DirectX, Allegro), zintegrowane systemy grafiki 3D
  (3DMax, Blender, Panda, Ogre), biblioteki wizualizacji naukowej (VTK, PCL),
  akwizycja i wizualizacja ruchu (Kinect, OpenNI)
 2. OpenGL: rozwój biblioteki, architektura, funkcjonalnosc, idea programowania,
  prosta aplikacja
 3. OpenGL: programowanie translacji, rysowania prymitywów, powierzchni, teksturowanie,
  oswietlenie. Biblioteki GLUI, GLUT
 4. Programowanie shaderów: schemat działania, operacje na shadrach, przykładowa
  aplikacja. Programowanie procesorów graficznych CUDA.
 5. DirectX: architektura biblioteki, metody programowania, podstawowe operacje
  graficzne, biblioteki programowania urzadzeń
 6. 3D Max: implementacja funkcji w postaci wtyczek programowych
 7. Blender: programowanie interaktywnej grafiki 3D w jezyku Python

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. OpenGL konstrucja sceny 3D, reprezentacje, oswietlenie, tekstury, shadery, interfejs
  GLUT
 2. DirectX: operacje graficzne, modelowanie sceny, obsługa urzadzen
 3. Blender konstrukcja sceny 3D, modelowanie interakcyjne
 4. 3D Max: implementacja funkcji w postaci wtyczek programowych
 5. Blender Game Engine: programowanie interakcji w jezyku Python

Ćwiczenie projektowe:

 1. Zaprojektowanie i implementacja aplikacji graficznej z wykorzystaniem wybranych
  bibliotek programowych

 

Przedmioty