Politechnika Krakowska Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Politechnika XXI wieku
Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki
Grafika Komputerowa i Multimedia

Programowanie gier

 

Unreal Engine, Quest3D

Programowanie gier

Punkty ECTS: 3

Rok studiów: I

Semestr: III

Rodzaj zajęć:

W

Ć

L

P

Liczba godzin w semestrze:

15

 

 

30

Przedmioty wprowadzające / wymagania wstępne

Podstawy programowania, grafika komputerowa, modelowanie przestrzenne

Założenia i cele przedmiotu

W ramach kursu uczestnicy nabędą umiejętności projektowania i implementacji gier komputerowych, począwszy od planowania scenariuszu gry, poprzez realizację modelowaniem obiektów, scenerii, oraz implementację mechanizmów i strategii ruchu w interaktywnym środowisku graficznym, aż po etap testowania, weryfikacji i rozpowszechniania produktu.
Przewidziano zapoznanie uczestników kursu z mechanizmami tworzenia gier rozproszonych, działających na platformach mobilnych, oraz wykorzystujących wykorzystujących wysokowydajne obliczenia równoległe na specjalizowanych procesorach graficznych.
Ważnym elementem kursu jest też wprowadzenie do obsługi interakcji, oprócz tradycyjnych interfejsów, kontrolerów ruchu Kinect oraz Wii.

Metody dydaktyczne

Wykłady, projekt

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Część wykładowa – zaliczenie na podstawie średniej ze sprawdzianów przeprowadzanych po wykładach.

Projekt – zaliczenie na podstawie ocen z raportów przejściowych oraz końcowych rezultatów projektu.

Ocena z całego przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen z części wykładowej oraz projektu.

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykłady:

  1. Wprowadzenie do srodowisk implementacji gier komputerowych. Etapy projektowania gry. Fabuła gry. Dobór metod graficznych. Przykładowy projekt gry.  Testowanie, weryfikacja i dystrybucja gier.
  2. Metody matematyczne w programowaniu gier: przekształcenia geometryczne, operacje na macierzach, prawdopodobieństwo. Elementy logiki w grach: ruch losowy, śledzenie, wzorce, automat stanów, wnioskowanie, algorytmy genetyczne.
  3. Blender Game Engine - środowisko modelowania obiektów i interakcji.
  4. Modelowanie fizyki gier: model fizyczny, podstawowe pojęcia fizyczne w grach (masa, czas, położenie prędkość, przyspieszenie, środek ciężkości), siła, grawitacja, tarcie, obsługa kolizji, symlacja cząstek. Mechanizmy implementacji fizyki w grach - moduł Physics
  5. Efekty dźwiękowe w grach. Przetwarzanie rozproszone. Platformy mobilne. Zrównoleglenie obliczeń na specjalizowanych kartach graficznych.
  6. Implementacja gry w środowisku Unity
  7. Wykorzystanie kontrolerów ruchu Kinect i Wii - biblioteka OpenNI, komunikacja kontrolerów w środowisku Unity

Ćwiczenie projektowe:

  1. Zaprojektowanie i implementacja gry komputerowej z wykorzystaniem wybranych
    bibliotek programowych

 

Przedmioty