Politechnika Krakowska Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Politechnika XXI wieku
Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki
Grafika Komputerowa i Multimedia

Technical and Professional Writing

 

Technical and Proffesional Writing

Punkty ECTS: 5

Rok studiów: I

Semestr: II

Rodzaj zajęć:

W

Ć

L

P

Liczba godzin w semestrze:

 

30

 

 

Przedmioty wprowadzające / wymagania wstępne

Znajomosc jezyka obcego na poziomie B2.
Ukonczenie studiów I stopnia.

Założenia i cele przedmiotu

Cel 1. 1. Rozwijanie umiejetnosci rozpoznawania struktur leksykalnych i gramatycznych o charakterze formalnym i
nieformalnym.
Cel 2. 2. Rozwijanie ogólnych kompetencji jezykowych w zakresie jezyka pisanego.
Cel 3. 3. Przygotowanie studenta do zastosowania zasobów jezyka technicznego i specjalistycznego podczas tworzenia
spójnych i logicznych wypowiedzi pisemnych.
Cel 4. 4. Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z tekstami technicznymi zwiazanymi z jego specjalnoscia.

Metody dydaktyczne

N1. Cwiczenia laboratoryjne
N2. Dyskusja
N3. Konsultacje
N4. Praca w grupach

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena projektu indywidualnego i kolokwium

TREŚCI PROGRAMOWE

S1 Zagadnienia leksykalne i funkcje gramatyczne charakterystyczne dla jezyka formalnego
S2 Wzorce organizacji tekstów ogólnych i specjalistycznych [5h] 5
S3 Analiza tekstów technicznych i specjalistycznych pod wzgledem leksykalno - gramatycznym
S4 Pisanie tekstów specjalistycznych (notatka, sprawozdanie, prezentacja, artykuł
naukowy, korespondencja formalna)
 
 

 

Przedmioty